Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

Ing. Peter Kondáš
Barčianská 13
040 17 Košice
Slovenská Republika

IČO: 52259226

Zapísaný v Obvodný úrad v Košiciach odbor živnostenského podnikania
Hroncova 13, 040 70 Košice
č. Žo-2005/05343/2/HOD
č. živnostenského registra 805-12725

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK0611000000002623144624
Číslo účtu v starom formáte: 2623144624/1100

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.vcelnicakondas.sk (ďalej len „eshop“).

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v eshope (ďalej „kúpna zmluva“).

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačním tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním objednávky. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu kupujúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ
 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy

Návod a pokyny pre kupujúceho ako nakupovať na eshope a ako vyplniť objednávku predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v sekcii „Ako nakupovať“.

Overenie objednávky

Po odoslaní objednávky, ktorá predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, potvrdí predávajúci prijatie a akceptáciu objednávky. Akceptácia objednávky predstavuje zároveň potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kúpna zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia je zmluvou v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Vekové obmedzenie

V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je zakázané predávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Ak objednávka obsahuje čo i len jeden ks alkoholického nápoja, kupujúci sa zaväzuje, že dovŕšil v deň objednávky minmálny vek 18 rokov. V prípade porušenia tohto ustanovenia kupujúcim sa považuje kúpna zmluva za neplatnú.

2. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad, ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia kúpnej ceny.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru nasledovne:

 • Osobným odberom na ulici Barčianska 13 v Košiciach
 • Rozvozom tovaru v rámci Košíc
 • Slovenskou poštou

Tovar je Slovenskou poštou odoslaný kupujúcemu v priebehu 2 až 5 pracovných dní. V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi predpokladaný dátum odoslania zásielky. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Lehoty prepravných spoločností na doručenie zásielky kupujúcemu od dňa odoslania zásielky predávajúcim:

 • Slovenská pošta: 3 až 5 pracovných dní

4. Náklady na doručenie

Kupujúci zašle tovar spôsoboom dohodnutým v objednávke a to na náklady odberateľa.

Cenník prepravných nákladov:

DopravcaMaximálna hmotnosť balíka (kg)€ (s DPH)
Slovenská pošta24,30
Slovenská pošta55,90
Slovenská pošta106,70

Pri objednávke nad 120 € s DPH v maloobchodných cenách v eshope je preprava v cene 0€.

Eshop cenu za doručenie vypočíta automaticky a kupjúcemu zobrazí v procese objednávania.

Tovar objednaný v eshope predávajúci doručuje len na Slovensko. Pre objednanie tovaru do krajín mimo Slovenska je potrebné kontaktovať obchodných zástupcov predávajúceho alebo napísať na kondas@vcelnicakondas.sk.

5. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže stornovať objednávku ešte pred jej potvrdením predávajúcim. Obidva uvedené úkony musí kupujúci vykonať písomne, zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
 • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
 • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať, najmä v prípadoch ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný záväzne dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať počet a druh objednaného tovaru na základe priloženej faktúry. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.Kupujúci má právo vrátiť tovar do 10 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť v nezmenenom stave

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Záruka a zodpovednosť za vady

Doba spotreby pre jednotlivé druhy tovarov je nasledovná:

Na všetok ostatný predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Kratšiu životnosť alebo deklarovanú dobu spotreby nie je možné považovať za vadu.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

9. Reklamácie

Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení a s priloženým dokladom o kúpe a s popisom vady výrobku, ktorý reklamuje. Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní odo dňa jeho prevzatia, a to bez udania dôvodu. Podmienkou je, že tovar musí byť nepoužitý v originálnom balení. Výpredajový tovar nie je možné zreklamovať bez udania dôvodu.

Postup pri reklamácii:

 • Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 • V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prebratá.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, naj

neskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.5.2017